Ảnh Liên hoan Phát thanh toàn quốc

Liên hoan phát thanh lần thứ I năm 1994

Thời gian: 12 - 16/12/1994

Địa điểm: Hà Nội

Số lượng Đài tham dự: 60

Thể loại:
- Phóng sự: 108
- Câu truyện truyền thanh: 74
- SK: 20
- Âm nhạc: 63
Tác phẩm đoạt giải:
- Giải vàng: 04
- Giải bạc: 22
- Bằng khen: 55

 

Không có ảnh

Các kỳ Liên hoan Phát thanh toàn quốc

Nhà tài trợ