Ảnh Liên hoan Phát thanh toàn quốc

Liên hoan phát thanh lần thứ VII năm 2005

Thời gian: 31/8/2005

Địa điểm: Hà Nội

Số lượng Đài tham dự: 

             Thể loại:

              262 tác phẩm 5 thể loại:
             - Phóng sự
             - Người tốt việc tốt
             - Chương trình truyền thanh cơ sở
             - Chương trình phát thanh trực tiếp

                  Tác phẩm đoạt giải:
                
 


Các kỳ Liên hoan Phát thanh toàn quốc

Nhà tài trợ